Back to top

Vodného dielo Gabčíkovo pôvodne bolo projektované a stavané ako súčasť sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros. Viacúčelové vodné dielo sa začalo stavať podľa zmluvy z roku 1977 spoločne s Maďarskou republikou, ktorá v roku 1992 vypovedala zmluvu. Po realizácii náhradného riešenia, nazývaného Variant C, s menšou zdržou a prehradením Dunaja pri Čuňove na slovenskom území, v roku 1992 bolo dielo uvedené do prevádzky. Prvotnými cieľmi výstavby vodného diela boli zlepšenie plavebných podmienok, protipovodňová ochrana a výroba elektrickej energie, pritom sa však dôležitosť kládla aj rekreačnému a turistickému využitiu.

Popis

Prírodné krásy Dunaja a priľahlých miest môžu záujemcovia spoznávať aj počas výhliadkových plavieb osobnou loďou, ktoré majú pripravené 2 programy okružných plavieb a 4 výhliadkové plavby do Čúňova, Štúrova, Ostrihomu a do Budapešti. Plavba trvá 1 – 5 hodín, podľa dĺžky trasy.

Dunaj ako druhá najdlhšia rieka Európy predstavuje vodnú cestu, ktorej význam ako plavebnej cesty v súčasnosti stúpol aktiváciou prieplavu Rýn – Mohan – Dunaj. Úmerne tomu narástli požiadavky na vytvárania zodpovedajúcej plavebnej dráhy, na brodových úsekoch najmä prehlbovaním koryta a uzatváraním vedľajších ramien. Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo bolo eliminovaných 7 brodových úsekov, zvýšili sa cestovné rýchlosti, bola odstránená plavebná úžina pri Bagomeri a boli vytvorené priaznivé plavebné hĺbky v bratislavskom prístave.

Využitie hydroenergetického potenciálu riek umožňuje ekologicky najčistejšiu výrobu elektrickej energie. Vodné dielo Gabčíkovo zabezpečuje výrobu elektrickej energie v množstve cca 8 % ročnej spotreby SR.

Výstavbou vodných diel na rakúskom úseku Dunaja sa takmer úplne zastavil štrkochod v rieke, v dôsledku toho sa postupne znižovala hladina hlavného koryta. Bočné ramená boli napájané len počas vyšších vodných stavov, väčšinu roka boli poloprázdne a vysychali. Znížením hladiny v Dunaji poklesla aj hladina podzemnej vody na území južných lesov, ktoré tiež začali schnúť. Keďže proces znižovania hladiny pokračoval aj bagrovaním koryta pre udržanie plavebných hĺbok, ramená a lesy po obidvoch stranách Dunaja by neodvratne zanikli. Uvedením vodného diela Gabčíkovo a napúšťacieho objektu do prevádzky sa situácia v uvedených poloprázdnych ramenách a Mošonskom ramene viditeľne zmenila. V ramenách je opäť voda, s ktorou sa do nich vrátil aj život.

Pri obci Vojka nad Dunajom prevádzkuje kompa, ktorá zabezpečuje prepravu ľudí a automobilov osobných i nákladných cez prívodný kanál do Kyselici.

Mapa

Video